Kochani!
Przypominamy, że w każdy czwartek o godz. 20:15 w Domu Ludowym na Mystkowie odbywają się warsztaty taneczne z zakresu folkloru Rusnaków z Gminy Kamionka Wielka. W ramach zadania „W poszukiwaniu tradycji Rusnaków- warsztaty taneczne oraz wystawa fotografii” odbędzie się 35 godzin warsztatów tańca.

Do udziału w zajęciach zapraszamy szczególnie młodzież od 14 roku życia. Serdecznie zapraszamy!

Zadanie „W poszukiwaniu tradycji Rusnaków – warsztaty taneczne oraz wystawa fotografii” ma na celu prezentowanie, promowanie i podtrzymanie lokalnych tradycji Rusnaków z Gminy Kamionka Wielka, rozwijanie kompetencji kulturowych mieszkańców Karpat, które będą mieć wpływ na promocję regionu oraz zwiększenie zaangażowania naszej organizacji w życie publiczne.

W gminie Kamionka Wielka zamieszkiwała grupa Rusnaków Polskich, wyróżniająca się odrębną kulturą religijną, językową i dziedzictwem kultury materialnej. Tradycje tej grupy sięgające dnia dzisiejszego i pozostały w pamięci najstarszych mieszkańców. Wsie takie jak: Kamionka Górna (Ruska) oraz Bogusza wyróżniają się unikatowym strojem, tańcem, śpiewem i muzyką. Zdaniem Oferenta to ostatni moment, aby ocalić od zapomnienia zróżnicowanie kulturowe tej wyjątkowej części Karpat. Jak pokazują zrealizowane przez nas badania, Mystków umiejscowiony jest na podwójnym pograniczu, stanowiąc obszar buforowy między grupami krakowskimi (od północy) oraz grupami góralskimi (od południa),a także między grupą etnograficzną Lachów Sądeckich (od zachodu) i Pogórzan (od wschodu). Dodatkowym czynnikiem wpływającym na unikatowość lokalnej tradycji było bezpośrednie sąsiedztwo grup rusińskich górali karpackich (Łemków), a także powstała w 1876 roku kolej relacji Tarnów-Leluchów, która za sprawą wybudowanej stacji w Kamionce Wielkiej, przyczyniła się do umocnienia wymiany kulturowej z miastem. Wyszkolenie kolejnych „nosicieli”; wiedzy regionalnej pozwoli też na rozszerzenie oferty kulturalnej wsi Mystków o zajęcia z zakresu tradycyjnego tańca ludowego. Projekt dodatkowo przyczyni się do utrwalenia lokalnej kultury wśród mieszkańców Mystkowa oraz gminy Kamionka Wielka.

Projekt ma na celu także wykorzystanie potencjału kulturowego regionu, więzi lokalnych — uczestnicy warsztatów będą uczyć się jak poza sceniczne wykorzystać zdobytą wiedzy i umiejętności tak, aby przywrócić autentyczny kontekst wykonawczy tańców podczas potańcówek i zabaw.

————————————-

Inicjatywa jest realizowana ze środków otrzymanych od Narodowego Instytutu Wolności-Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030 za pośrednictwem Operatora projektu.

Karpacka inicjatywa lokalna finansowana ze środków Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021–2030 za pośrednictwem Stowarzyszenia „Pro Carpathia”.