Informacje ogólne
1. Niniejszy dokument określa Procedury bezpieczeństwa na terenie Domu Ludowego na Mystkowie w okresie epidemii wirusa SARS-CoV-2.
2. Procedura określa działania, które zminimalizują możliwość zakażenia wirusem SARS-Cov-2, jednak ryzyko związane z zakażeniem istnieje. Korzystający z oferty, decydując się na udział w wydarzeniach na terenie Domu Ludowego na Mystkowie są świadomi takiego zagrożenia oraz ryzyka a także mają obowiązek zapoznać się i przestrzegać przyjętych w Instytucji procedur oraz dbać
o zachowanie wszelkich środków ostrożności. Skorzystanie z oferty programowej, jest jednoznaczne z akceptacją poniższych zasad i zobowiązaniem do ich przestrzegania.
3. Z jakiejkolwiek wydarzeń na terenie Instytucji mogą korzystać wyłącznie osoby zdrowe bez objawów infekcji COVID-19. Z oferty nie mogą korzystać osoby, które zamieszkują z osobą będącą na kwarantannie lub w izolacji.
4. W przypadku wątpliwości możliwe jest dokonanie pomiaru temperatury przy pomocy termometru bezdotykowego, który jest dostępny na portierni. Wszyscy uczestnicy są świadomi, takiej możliwości.
5. W szczególności Dom Ludowy na Mystkowie zastrzega sobie prawo niewpuszczenia do obiektów osób, w stosunku do których istnieje uzasadnione przypuszczenie, że swoim stanem zdrowia mogą stworzyć zagrożenie dla innych klientów i pracowników – np. osób z uporczywym kaszlem lub temperaturą pow. 37,5 stopni Celsjusza.
6. Wszystkie osoby wchodzące na teren  Dom Ludowy na Mystkowie zobowiązane są do dezynfekcji rąk. Środki do dezynfekcji wraz z instrukcją ich użycia umieszczone są bezpośrednio przy wejściach.
7. W Dom Ludowy na Mystkowie  obowiązuje bezwzględny nakaz zakrywania ust i nosa. Jedynym dopuszczalnym zasłonięciem ust i nosa jest maseczka.
8. Nakazu zakrywania ust i nosa nie stosuje się wobec:
a) dziecka do ukończenia 5 roku życia,
b) osoby, która nie może zakrywać ust i nosa z powodu:
– całościowych zaburzeń rozwoju, zaburzeń psychicznych, niepełnosprawności intelektualnej w stopniu umiarkowanym, znacznym albo głębokim,
– trudności w samodzielnym zakryciu lub odkryciu ust lub nosa,
– zaawansowanych schorzeń neurologicznych, układu oddechowego lub krążenia, przebiegających z niewydolnością oddechową lub krążenia;
9. Niepodporządkowanie się zasadom,  uprawnia Dom Ludowy na Mystkowie do odmowy wstępu takiej osoby, a także wezwania Policji.
10. Osoby przebywające w Dom Ludowy na Mystkowie obowiązane są do zachowania 1,5 metrowego dystansu społecznego z wyłączeniem osób wspólnie zamieszkujących lub gospodarujących lub osób, które nie mogą poruszać się samodzielnie.

Zasady obowiązujące uczestników/widzów – Dom Ludowy na Mystkowie
1. Zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami bezpieczeństwa na widowni udostępnia się jednocześnie 30% liczby miejsc,
2. Widzowie na Sali Widowiskowej są zobowiązani do zakrywania ust i nosa, co nie dotyczy:
a) dziecka do ukończenia 5. roku życia;
b) osoby, która nie może zakrywać ust lub nosa z powodu:
– całościowych zaburzeń rozwoju, zaburzeń psychicznych, niepełnosprawności intelektualnej w stopniu umiarkowanym, znacznym albo głębokim,
– trudności w samodzielnym zakryciu lub odkryciu ust lub nosa,
– zaawansowanych schorzeń neurologicznych, układu oddechowego lub krążenia, przebiegających z niewydolnością oddechową lub krążenia;
3. Obowiązek udostępniania ograniczonej liczby miejsc, o którym mowa w ust. 1 nie dotyczy:
a) widza, który uczestniczy w wydarzeniu z dzieckiem poniżej 13. roku życia;
b) widza, który uczestniczy w wydarzeniu z osobą z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności, osobą z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego lub osobą, która ze względu na stan zdrowia nie może poruszać się samodzielnie;
a) osób wspólnie zamieszkujących lub gospodarujących.
4. Widzów przed wejściem do sali obowiązuje dezynfekcja rąk, zakrywanie ust i nosa oraz utrzymywanie dystansu 1,5 m podczas wchodzenia, wychodzenia z Sali Widowiskowej.
5. Szatnia nie jest obowiązkowa do odwołania.
6. Obsługa widowni oraz obsługa szatni jest wyposażona w maseczki.
7. Z toalet może korzystać jednocześnie liczba osób nie większa niż połowa kabin.
8. Przed wydarzeniem emitujemy komunikat o zachowaniu ostrożności w trakcie i po koncercie, w szczególności prośbę o nietłoczenie się przy wyjściu.

Wyłączenia stosowania limitów osób
1. Do limitu 30% o którym mowa w niniejszej Procedurze oraz ograniczeń ilości osób przebywających w pomieszczeniach, nie wlicza się osób zaszczepionych przeciwko COVID-19, pod warunkiem okazania przez te osoby unijnego cyfrowego zaświadczenia COVID lub zaświadczenia o szczepieniu, o wyniku testu i o powrocie do zdrowia w związku z COVID-19 uznawanego za równoważne z zaświadczeniami wydawanymi zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/953 z dnia 14 czerwca 2021 r. w sprawie ram wydawania, weryfikowania i uznawania interpretacyjnych zaświadczeń o szczepieniu, o wyniku testu i o powrocie do zdrowia w związku z COVID-19 (unijne cyfrowe zaświadczenie COVID) w celu ułatwienia swobodnego
przemieszczania się w czasie pandemii COVID-19.
2. Osoba, która mimo ustalonego, limitu o którym mowa w ust. 1 powyżej będzie chciała skorzystać z oferty Domu Ludowego na Mystkowie musi być zaszczepiona przeciwko COVID-19 co najmniej dwoma dawkami, co oświadcza na piśmie na FORMULARZ – OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA oraz poprzez dobrowolne okazanie unijne cyfrowe zaświadczenie COVID w formie kodu QR dostępnego w Internetowym Koncie Pacjenta oraz w aplikacji mObywatel lub w formie wydrukowanej. Okazanie ww. certyfikatu umożliwia skorzystanie z oferty Domu Ludowego na Mystkowie większej liczbie osób i jest dobrowolne. Jednak w razie przekroczenia limitów, o których mowa w załączniku nr 1 do Procedury brak wykazania zaszczepienia będzie skutkował niemożnością skorzystania z oferty.